Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Ziylan O.,Erdoğru T.,Usta M., Kaplancan T .,Esen T., Akıncı M., Tunç M.:Total Sistektomi: Üriner Diversiyon sonucu gelişen anastomoz darlıklarında endoskopik yaklaşım. Uluslararası Katılımlı  2.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , İstanbul , 14-16 Eylül 1995.
 • Kaplancan T., Kadıoğlu P., Azezli A., Babacan S., Karşıdağ K., Satman İ., Dinççag N., Yılmaz MT., Kadıoğlu A.: Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Penil Vasküler Sistem Değerlendirmesi: Uluslar arası Katılımlı , 19.Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi ,  S.09-10 , İstanbul , 28-31 Mayıs 1996.
 • Tunç M., Özcan F., Köksal İ.T., Ander H., Kaplancan T., Akıncı M. : İnsidental Böbrek Tümörlerinin Klinik ve Patolojik Evreleri Arasındaki İlişkiler : Uluslararası Katılımlı 14.Ulusal Üroloji Kongresi , Marmaris, 20-23 Ekim 1996.
 • Alp T., Ziylan O., Kaplancan T., Ander H.: Posterior Üretral Valv Ablasyonu . 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, V-9, Trakya Üniversitesi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.
 • Orhan İ.,Kadıoğlu A., Kaplancan T., Tellaloğlu S.: Distal Ejakülatuar Kanal Obstrüksiyonunun Tedavisi: 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, S 38 , Trakya Üniversitesi , Edirne ,14-16 Mayıs 1998.
 • Kadıoğlu A., Kaplancan T.: Erkek İnfertilitesinde Güncel Cerrahi Tedavi:İstanbul Tıp Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 14.Kurultayı , S:72-73, İstanbul, 27-31 Mayıs 1998.
 • Kadıoğlu A., Kaplancan T.:Yaşlı Erkeklerde Erektil Disfonksiyon ve Fertilite Kapasitesindeki Değişiklikler :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 14.Kurultayı , S:22, İstanbul , 27-31 Mayıs 1998.
 • Kadıoğlu A ., Kaplancan T.: Erkek İnfertilitesinde Yardımcı Üretme Teknikleri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı , S:75,İstanbul , 27-31 Mayıs 1998.
 • Alp T., Ziylan O., Koçak T.,Köksal İ.T., Kaplancan T., Ander H.: Giggle İnkontinans: 16.Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi , P-37 , Belek-Antalya , 14-17 Ekim 1998.
 • Ziylan O., Alp T., Ander H ., Köksal İ.T., Kaplancan T., Bilge I., Emre S., Şirin A.: Posterior Üretral Valv’de Detrusor Özellikleri: 16.Ulusal Çocuk Cerrahi  Kongresi , S-39 , Belek-Antalya, 14-17 Ekim 1998.
 • Kaplancan T ., Tunç M., Özcan F., Esen T., Tefekli A., Köksal İ.T.: ”Üretral Rekonstrüksiyon Öncesi İnkontinans ve İmpotans Riskini Tayin Eden Faktörler ” . Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi ,O-35 , Antalya,     25-29 Ekim 1998.
 • Kaplancan T., Tunç M., Özcan F., Tefekli A., Köksal İ.T., Uluocak N.: Üretral Darlıklı Hastalarda Optik Üretrotomi İntern ile Üretral Dilatasyonun Karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı  15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-48, Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Kaplancan T., Tunç M., Tefekli A., Alp T., Kandıralı E.,Uluocak N.: Üretral Travma ve Üretral Rekonstrüksiyon Sonrasında Erektil Fonksiyon Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-50, Antalya ,25-29 Ekim 1998.
 • Kaplancan T.,Alp T., Usta M., Tefekli A., Kadıoğlu A., Tellaloğlu S.: Penil Rekonstrüksiyon Sonrasında Ereksiyonun Restorasyonu. Uluslararası Katılımlı 15 Ulusal Üroloji Kongresi , 0-127, Antalya,1998.
 • Kaplancan T., Uluocak N., Tefekli A., Kadıoğlu A., Tellaloğlu S.: Metilen Mavisi ve Çift İğneli Sütur  Materyali Kullanımının , Vazoepididimal Anastomoz Tekniğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi ,O-97, Antalya,1998.
 • Kadıoğlu T.C., Kaplancan T., Kadıoğlu A., Tunç M., Köksal İ.T., Uluocak N.: Obstrüktif İnfertilitenin Tanı ve Tedavisinde Skrotal Eksplorasyon Sonuçlarımız. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-98 , Antalya, 1998.
 • Tunç M., Kaplancan T., Esen T., Tefekli A., Kadıoğlu T.C., Kadıoğlu A.: Üretra Darlığı Olan 73 Hastada Rekonstrüksiyon Sonuçlarımız. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-40 , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Tunç M., Kaplancan T., Kadıoğlu T.C., Özcan F., Esen T., Köksal İ.T.: ” Üretral Darlık Mesafesi Tayininde Kombine Anterior-Posterior Üretroskopinin Değeri ” . Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-34 , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Tefekli A., Kandıralı E., Kaplancan T., Kadıoğlu A.,Tellaloğlu S.: Peyronie Hastalığında Penil Vasküler Sistem Değerlendirmesi ve Erektil Disfonksiyon. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi, P-198, Antalya, 1998.
 • Kadıoğlu T.C., Köksal İ.T., Nane İ., Kaplancan T.,Tunç M., Tellaloğlu S.: İdiopatik Ve Post-Varikoselektomi Oligosperminin Tamoksifen Sitrat ile Tedavisi. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , P-47, Antalya, 1998.
 • Tefekli A., Kandıralı E., Kaplancan T., Kadıoğlu A.,Tellaloğlu S.: 40 Yaş Altındaki Peyronie Hastalarının Özellikleri. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , P-199, Antalya , 1998.
 • Kadıoğlu A., Tefekli A., Kandıralı E., Kaplancan T., Tellaloğlu S.: Peyronie Hastalığının Cerrahi Tedavisi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Üroloji Kongresi , O-129, Antalya, 1998.
 • Erol B., Ergin G., Orhan İ., Kaplancan T., Kandıralı E., Kadıoğlu A.: Ejakulat Volümü Düşük Olan İnfertil Erkeklerde Transrektal Ultrasonografinin Önemi. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-93, Antalya, 1998.
 • Kandıralı E., Tefekli A., Kaplancan T., Kadıoğlu A., Tellaloğlu S.: Peyronie Hastalığının Cerrahi Tedavisinde İnsizyon-Venöz Patch Tekniği: Başarıyı Etkileyen Faktörler. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi ,      O-130, Antalya, 1998.
 • Kadıoğlu A ., Uluocak N., Nane İ., Kaplancan T., Armağan A., Özcan F ., Telaloğlu S.: Unilateral Varikoselektomi Yapılan Hastalarda Nüks Tespitinde Venografi ile Renkli Doppler Ultrasonografi’nin Karşılaştırılması: Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı ,O-68 , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Alp T., Ziylan O., Ander H., Kaplancan T., Köksal İ.T., Armağan A.: Pediatrik Üriner Sistem Rekonstrüksiyonu Öncesinde Vezikostomi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı, P-134 , Antalya , 1998.
 • Tunç M., Köksal İ.T., Özcan F., Armağan A., Kaplancan T., Atılgan D.: PSA’sı 4-10 ng/ml Arasında Değişen Radikal Prostatektomi Yapılan Prostat Kanserli Hastalarımızın Klinik Seyri. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı , P-159  , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Ziylan O., Alp T., Ander H., Kaplancan T., Nane İ., Atılgan D.: Üreterosel: Rekonstrüktif Cerrahi ve Ait olan Parankimanın Korunabilirliği. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , P-132 , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Ziylan O., Esen T., Bilgin  A., Alp T., Kaplancan T.,Özsoy C., Ander H.: Belirsiz ( ambiguous ) Genital Yapıya sahip Olgularda , Dişi Yönünde Genital  Rekonstrüksiyon. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , O-125, Antalya, 25-29 Ekim 1998.
 • Özcan F., Uluocak N., Köksal İ.T., Tunç M., Nane İ., Alp T., Kaplancan T.: ” Yüksek Riskli Yüzeyel Mesane Tümörlü ( pT1-Gr-3) Hastalarda Tedavi ve İntravezikal BCG Tedavisinin Etkisi ” . Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , P-87 , Antalya , 25-29 Ekim 1998.
 • Özcan F., Köksal İ.T., Akıncı M., Uluocak N., Kadıoğlu A.,Kaplancan T.: ” Stanford Pouch : Klinik , Radyolojik ve Ürodinamik Değerlendirme”. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Üroloji Kongresi , P-103 , Antalya , 1998.
 • Köksal İ.T., Özcan F., Kılıçarslan I., Uluocak N., Kadıoğlu T.C.,Kaplancan T.: ” Preoperativ Prostat Biyopsileri ile Radikal Prostatektomi Spesimeni Arasındaki Gleason Skor Uyumu, 117 Vaka ”. Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Üroloji Kongresi , P-155 , Antalya , 1998
 • Alp T., Kaplancan T., Ziylan O., Atılgan D., Nane İ., Ander H.: Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonu Tanısında Tanısal Yöntemler. 5. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi , Gaziantep, 13-15 Ekim 1999
 • Bakırcıoğlu M.E., Kaplancan T., Erden H.F., Cıray N.,Caferler J., Ozön H.,Bahceci M.: 47 XXY Genotipe Sahip Erkeklerde Laboratuar ve Klinik Parametrelerin Testisten Sperm Elde Etmedeki Prediktif Değeri. 19. Uluslararası Katılımlı Üroloji Kongresi, S:137,P-72, Antalya ,10-15 Haziran 2006.
 • Bakırcıoğlu M.E., Kaplancan T., Erden H.F ., Cıray N., Bener F., Caferler J., Ozon H., Bahceci M.: Klinefelter Sendromlu Erkeklerin Tedavisinde Testisten Sperm Elde Etme ve İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu Sonuçları. 19.Uluslararası Katılımlı Üroloji Kongresi, S:136,P-71, Antalya, 10-15 Haziran 2006.