Ulusal hakemli (Türk Tıp Dizininde yer alan) dergilerde yayımlanan makaleler

  • Çerkeş N., Kadıoglu A., Usta M., Köksal İ.T., Kaplancan T., Tellaloglu S.: Radial Önkol Flebi İle Falloplasti. Türk Üroloji Dergisi , 23 : 199-207,1997.
  • Kaplancan T., Kadıoğlu P., Azezli A., Erdoğru T.ve ark. : Diabetik Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Penil Vasküler Sisteminin Değerlendirmesi . İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi , 60 (2),200-206,1997.
  • Kadıoğlu A., Khabir M.A , Kaplancan T., Kılıçarslan I., Usta M., Orhan İ.: Penil Revaskülarizasyonda Kulanılan İki Değişik Anastomoz Tekniğinin Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi , 61(2 ),208-213,1998.
  • Kaplancan T., Kadıoğlu TC., Köksal İT., Kılıçarslan I., Tunç M.: Renal Anjiomyolipomada Tanı ve Tedavi Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi , 24(4):351-356,1998.
  • Cihansahi M., Kadıoğlu A., Köksal T., Kaplancan T., Orhan İ., Tellaloğlu S.: Renkli Doppler Ultrasonografide Stimulasyon ile Kombine İnjeksiyon Testi Sonrası Yeniden İnjeksiyonun, Penil Hemodinamik Parametrelere Etkileri. Türk Üroloji Dergisi,24(4):368-375,1998.
  • Kadıoğlu T.C., Kaplancan T., Köksal İ.T., Özcan F., Kılıçarslan I., Tunç H.M.: İnsidental Renal Hücreli Kanserlerde Klinik ve Patolojik Evre ile Yaşam Süresi Arasındaki İlişki. Türk Onkoloji Dergisi, 14(2) ,66-68, 1999.
  • Orhan İ., Kadıoglu A., Köksal İ.T., Çayan S., Kaplancan T.:Parsiyel Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonunun Transüretral Ejakülatör Kanal Rezeksiyonu ile Tedavisi. Türk Üroloji Dergisi,25(1):105-108,1999.
  • Ulug U., Bener F., Kaplancan T., Cıray N., Bahceci M.: Cerrahi Yöntemlerle Elde Edilmiş Spermatozoa Olgularında İCSİ Sonuçları, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinin İlk 5 Yıllık Deneyimi. Türk Fertilite Dergisi, 13:124-130,2005.